تبلیغات
حقیقت مسیح - قسمت دوم

قسمت دوم

چهارشنبه 2 بهمن 1392 02:42 ب.ظنویسنده : نیما اصلی

 


 

نویسندگان كتاب مقدس
نویسندگان كتاب مقدس را به دو گروه مى توان تقسیم كرد: 1. نویسندگان عهد عتیق 2. نویسندگان عهد جدید.
بسیارى از مسیحیان, نویسندگان عهد عتیق را پیامبران یهودى مى دانند. پیامبرانى كه از دوران موسى(ع) تا زمان حضرت عیسى(ع) با اراده خداوند به نگارش كتاب و رساله و
مشغول بودند.
هاكس آمریكایى سفر پیدایش را كه اولین كتاب عهد عتیق است از نوشته هاى موسى(ع) مى خواند:
(اولین كتاب عهد عتیق مانند سایر كتاب هاى مقدس با الهام الهى نگارش یافته است.)23
همو كتاب دوم عهد عتیق را كه سفر خروج نامیده مى شود از نوشته هاى موسى(ع) و دنباله داستان سفر پیدایش مى داند.24
سومین كتاب عهد عتیق یعنى سفر لاویان نیز از كتاب هاى موسى(ع) به شمار مى آید, هرچند برخى احتمال مى دهند هارون, موسى را در نگارش این كتاب یارى كرده است.25
به اعتقاد هاكس, سفر اعداد و سفر تثنیه نیز از نوشته هاى حضرت موسى(ع) است.26
در برابر این گروه از مسیحیان كه نویسندگان عهد عتیق را پیامبران مى دانند و نوشته هاى ایشان را وحى الهى مى خوانند, برخى از اندیشمندان غرب این كتاب ها را نوشته بزرگان یهود مى دانند. براى نمونه اسپینوزا به دلایل زیر, اسفار خمسه یعنى سفر پیدایش, سفر خروج, سفر لاویان, سفر اعداد و سفر تثنیه را نوشته موسى(ع) نمى خواند, بلكه اثر شخصى به نام ابن عزرا معرفى مى كند:
1. در برخى از این اسفار اخبار داستان هاى متفاوتى از موسى(ع) نقل شده است مانند: سخن گفتن خدا با موسى(ع), ارتحال موسى(ع), فزونى صبر موسى(ع) بر دیگران و نیامدن پیامبرى پس از او.27 چه اینكه اگر موسى(ع) این اسفار را نوشته بود از این اخبار گوناگون كه درباره خو د او مى باشد چیزى نمى نوشت.
2. در این كتاب ها از فوت موسى(ع), دفن او, اندوه سى روزه عبرانیان و از نیامدن پیامبر دیگرى پس از موسى(ع) سخن رفته است.
(پس موسى(ع) بنده خداوند در آنجا به زمین (موآب) برحسب قول خداوند از دنیا رفت. او را در زمین موآب در برابر بیت فَعُور در دره دفن كردند و هیچ كس محل دفن او را تاكنون نمى داند. موسى چون وفات یافت صد و بیست سال عمر داشت و از بینایى و توانایى او كاسته نشده بود و بنى اسرائیل براى موسى در عربات موآب سى روز ماتم گرفتند).28
در آیه دیگرى مى خوانیم:
(و پیامبرى مانند موسى(ع) تاكنون در اسرائیل برنخاسته است كه خداوند او را از روبرو شناخته باشد.)29
پرواضح است این اخبار, نوشته موسى(ع) نیست.
3. در این اسفار نام هایى به كار رفته است كه پس از فوت موسى(ع) وضع شده و رایج گردیده است. اما در زمان زندگى موسى(ع) این اسامى وجود نداشته است و به كار نمى رفته است; براى نمونه در سفر تكوین چنین آمده است
(چون ابرام از اسیرى برادر خویش اطلاع یافت سیصد و هجده تن از خانه زادان كار آزموده خود را بیرون آورده و به دنبال ایشان تا (دان) تاخت.)30
نام قدیم شهر دان, لاییش بود و پس از ارتحال موسى(ع) و با گذشت زمان زیادى از مرگ یشوع, لاییش به دان تغییرنام پیدا كرد.
4. این كتاب ها رویدادهایى را بیان مى كنند كه پس از موسى(ع) رخ داده است و موسى از آنها بى اطلاع بوده است براى نمونه در سفر خروج چنین آمده است:
(و بنى اسرائیل مدت چهل سال منّ مى خوردند تا به زمین آباد رسیدند, یعنى تا وقتى به سرحد زمین كنعان داخل شدند, خوراك ایشان منّ بود.)
در صورتى كه این واقعه سال ها پس از ارتحال موسى رخ داده است, چه اینكه در صحیفه یوشع مى خوانیم:
(و در فرداى آن روزى كه از حاصل زمین خوردند منّ موقوف شد و بنى اسرائیل دیگر منّ نداشتند و در آن سال از محصول زمین كنعان مى خوردند.)
لازم به ذكر است كه صحیفه یوشع را یكى از خادمان مخصوص موسى(ع) در سال 1427قبل از میلاد نوشته است.31
اسپینوزا پس از ذكر این دلیل ها مى گوید:
(از آنچه گفتم به روشنى پى مى بریم اسفار خمسه نوشته موسى(ع) نیست, بلكه این كتاب ها را فردى دیگر به نام ابن عزرا چند قرن پس از وفات موسى(ع) نوشته است.)32
سایر كتاب هاى عهد قدیم نیز از سوى اسپینوزا و دیگران مورد نقد و بررسى قرار گرفت كه براى نمونه تنها سخن اسپینوزا را درباره اسفار پنج گانه بیان كردیم.

نویسندگان عهد جدید
به اعتقاد مسیحیان هیچ یك از كتاب ها, نامه ها و حتى انجیل هاى چهارگانه در عهد جدید به صورت نوشته شده از سوى خداوند فرود نیامده است, چنان كه هیچ یك از نوشته هاى عهد جدید, تألیف عیسى(ع) نیست.33
لاون تولستو از بزرگان مسیحیت مى گوید:
(كسى كه انجیل را مى خواند باید بداند كه عیسى مسیح در تمام مدت عمر خویش كتابى ننوشت, عیسى را نمى توان مانند بلاتون, فیلون و بامارك فریلى دانست; حتى او مانند سقراط كه تعالیم خود را به شاگردان روشنفكر و مستقل القاء مى كرد نیز نبود, زیرا شاگردان مسیح عده اى افراد ساده و در عین حال نادان بودند كه با مسیح(ع) زندگى مى كردند. آنها در زمان عیسى(ع) آنچه را از او آموخته بودند ثبت نكردند, اما پس از گذشت زمانى نسبتاً طولانى كه تقریباً در حدود صد سال طول كشید, آنها به فكر ثبت و ضبط آموخته هاى خود برآمدند و اقدام به نگارش سخنان مسیح(ع) نمودند.)34
ولیم ادى یكى از مفسران انجیل, هیچ یك از كتاب ها و نامه هاى عهد جدید را اثر عیسى(ع) نمى داند او مى گوید:
(به یقین عیسى(ع) هیچ یك از این كتاب ها و نامه ها را ننوشته است در روزهاى نخست و اوایل ظهور مسیحیت, عهد جدید, زبان به زبان فرا گرفته مى شد و تا بیست سال پس از صعود عیسى هیچ یك از این نوشته ها وجود نداشت.)35
جان ناس نویسنده كتاب (تاریخ جامع ادیان) مى نویسد:
(روشن است كه عیسى(ع) تعالیم و درس هاى خود را تحریر نكرد, بلكه به شاگردان خاص خویش اعتماد نمود و آنها را به اطراف جهان فرستاد تا اندیشه ها و باورهاى او را براى دیگران بیان كنند.)
همو در ادامه این بحث از سخن تاریخ نویسان سود مى برد و مى گوید:
(تمام مورخان بر این باورند كه تعدادى از نوشته هاى عهد جدید از سوى شاگردان مسیح(ع) و پس از ارتحال وى تهیه شده است.)36
چنان كه گفته شد, هیچ یك از مسیحیان, عیسى(ع) را نگارنده انجیل ها و نوشته هاى عهد جدید نمى دانند, اما با این وجود درباره كسانى كه كتاب هاى عهد جدید را نوشته اند اختلاف دارند كه براى نمونه به بیان دیدگاه هاى برخى از اندیشمندان درباره انجیل ها مى پردازیم, چه اینكه انجیل ها در میان كتاب هاى مقدس در بالاترین مقام قرار دارند و سند اصلى مسیحیت به شمار مى آیند, و همه سازمان ها و نهادهاى مسیحیت به چهار انجیل معروف به عنوان منبع اصلى دین خویش استناد مى كنند, تا آنجا كه تعدادى از مسیحیان جز انجیل هاى چهارگانه به قد است هیچ كتاب و نوشته دیگرى معتقد نیستند.37
براساس تعالیم كلیسا انجیل ها وحى الهى خوانده مى شوند و نویسندگان آنها كه از شاهدان و ناظران اعمال مسیح(ع) بودند, هنگام نگارش انجیل ها با روح القدس ارتباط داشتند و با الهام از او به ثبت آیات مى پرداختند.
در برابر تعالیم كلیسایى و اعتقاداتى كه كلیسا تبلیغ مى كند, كرى ولف تعالیم كلیسایى را نمى پذیرد. او مى گوید:
(اگر انجیل ها با الهام از روح القدس نوشته شده اند, هیچ ضرورتى ندارد كه نویسندگان انجیل ها را از شاهدان و ناظران اعمال مسیح بخوانیم, زیرا آنچه آنها نوشته اند با الهام از روح القدس بوده; بنابراین نیازى نیست كه آنها ناظر و شاهد اعمال مسیح باشند.)38
به نظر مى رسد ولف تأكید و اصرار كلیسا را براى اثبات آن كه نویسندگان انجیل ها شاهد و ناظر اعمال مسیح بودند, تنها در صورتى صحیح و درخور توجه مى داند كه انجیل ها را نوشته بشرى بدانیم و به آنها به چشم نوشته آدمیان بنگریم.
اندیشه هاى كلیسایى از سوى عده دیگرى از اندیشمندان غربى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
دیبلوس, ایزلروكارناك با بررسى اختلافات و بى نظمى هاى كتاب مقدس به این نتیجه مى رسند كه این نوشته ها به وسیله روحانیون كلیسا تنظیم شده و نزدیكان و حواریون عیسى(ع) هیچ نقشى در تهیه و تنظیم آن نداشته اند.39
كارل كائوتسكى انجیل نویسان را افرادى سخت نادان مى خواند كه نظریات آنها درباره بسیارى از مسائل غلط از آب درآمد.40
همو مى نویسد:
(امروزه ثابت شده است كه انجیل ها و هیچ یك از آثار مسیحیت از سوى معاصران عیسى(ع) نوشته نشده است.)41
به اعتقاد اسپینوزا عهد جدید و بخصوص انجیل ها وحى الهى نمى باشند. او مى گوید: پولس در نامه اى كه به اهالى كورنثه نوشت میان دو نوع و دو صورت از تبشیر فرق نهاد: 1. تبشیرى كه برخاسته و برگرفته از وحى است. 2. تبشیرى كه برگرفته از معرفت انسانى است. بنابراین, ا ین سؤال در مورد نوشته هاى عهد جدید پیش مى آید كه حواریون به چه اعتبار سخن مى گفتند؟ آیا به اعتبار آن كه بر ایشان وحى مى شود, یا به این اعتبار كه در شمار فقها قرار داشتند.
در باور اسپینوزا نویسندگان عهد جدید صاحب وحى نبودند. چه اینكه انبیا و یا صاحبان وحى هنگامى كه سخن مى گویند گفته هاى خود را سخن خداوند معرفى مى كنند. مثلاً مى گویند: این كلام پروردگار است. اما حواریون چنین روشى ندارند و سخن خود را كلام خداوند معرفى نمى كن ند; براى نمونه پولس در نامه اول خود به قرنتیان كه از نوشته هاى عهد جدید است بارها به مخاطب خود یادآور مى شود كه آنچه من مى گویم نظر شخصى من است نه خدا. (زن تا زمانى كه شوهر او زنده است حق ندارد با مرد دیگرى ازدواج كند, اما زمانى كه همسر او فوت كرد مى توا ند با دیگرى ازدواج كند. البته این حكم خداوند است اما نظر شخصى من آن است كه در صورتى هم كه همسر او مرد به عقد او باقى باشد و با مرد دیگرى ازدواج نكند.)42 و از سوى خداوند در این مسئله نزد من چیزى نیست.43
هرگاه یكى از حواریون بگوید: (نزد ما از سوى خداوند حكمى است) مقصود او از این جمله آن نیست كه خداوند به من وحى كرده است بلكه او مى خواهد مطلب خویش را مستند به مسیح كند و آن را از تعالیم مسیح به شمار آورد.44
افزون بر این, صاحبان وحى به هنگام بیان آیات الهى استدلال نمى كنند, اما حواریون همیشه با استدلال, گفته هاى خویش را زینت مى بخشند.45
به باور اسپینوزا انجیل ها وحى الهى به شمار نمى آیند. او به صورت استفهام انكارى مى گوید:
(كدام یك از ما مى توانیم باور كنیم خداوند اراده كرده داستان و قصه عیسى(ع) را بیان كند و آن را چهار بار براى بشر تكرار نماید؟!)46
  
 

 


آخرین ویرایش: چهارشنبه 2 بهمن 1392 02:47 ب.ظ

 
شنبه 14 مرداد 1396 11:48 ب.ظ
Right here is the right website for anyone who wishes to find out about
this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will
need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic which has been discussed for a long time.
Excellent stuff, just excellent!
دوشنبه 19 تیر 1396 01:57 ق.ظ
Because the admin of this web page is working, no doubt very shortly it will be well-known, due to its quality contents.
دوشنبه 5 تیر 1396 07:25 ب.ظ
Just what I was searching for, regards for posting.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 05:50 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around
on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thank you
پنجشنبه 24 فروردین 1396 07:59 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by
searching for قسمت
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:11 ق.ظ
I'd like to thank you for the efforts you've put in writing this website.
I am hoping to check out the same high-grade content
by you later on as well. In truth, your creative writing
abilities has motivated me to get my own, personal site now ;)
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:53 ب.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I have shared your website in my social networks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر